دکتر عباس رسول‌زادگان
 لیست دروس تدریس شده  

ردیف ‌عنوان درس مقطع
1 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کارشناسی
2 برنامه سازی پیشرفته کارشناسی
3 مهندسی نرم افزار I
کارشناسی
4 تحلیل و طراحی سیستم ها کارشناسی
5 طراحی سیستم های شی گرا (O.O.S) کارشناسی
6 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار کارشناسی
7 مدلسازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری کارشناسی ارشد
8 الگوها در مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد
9 مهندسی نرم افزار پیشرفته کارشناسی ارشد
10 مهندسی نیازمندی ها کارشناسی ارشد