دکتر عباس رسول‌زادگان
 
showProfPic

دکتر عباس رسول‌زادگان


دانشیار


گروه آموزشی مهندسي كامپيوتر


دانشکده مهندسی


دانشگاه فردوسی مشهد

آزمایشگاه کیفیت نرم افزار


پست الکترونیک: rasoolzadegan (at) um (dot) ac (dot) ir